മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടല്‍, മിനുട്സ് ഹാജരാക്കൂ; പി രാജീവിനെ വെല്ലുവിളിച്ച്‌ കുഴല്‍നാടൻ

തിരുവനന്തപുരം: സിഎംആർഎല്ലിനുള്ള കരിമണല്‍ ഖനനാനുമതി നല്‍കിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇടപെടലോടെയെന്ന് വീണ്ടും വാദിച്ച്‌ മാത്യു കുഴല്‍നാടൻ എംഎല്‍എ. . സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കാൻ അവസരം…