പിണറായിയേയും വീണയെയും അടപടലം പൂട്ടി കേന്ദ്രം, ഇനി രക്ഷയില്ല.