ഡോക്ടറെപോലും കാണാതെ മലയാളികള്‍ ‘ആഹാരമാക്കിയ’ മരുന്ന്, ജീവനെടുക്കാൻ ഇതുമാത്രം മതി, പുതിയ പഠനങ്ങള്‍ കണ്ണുതുറപ്പിക്കും

‘ദേഹത്ത് നല്ല ചൂട്, ഒരു പനി വരുന്ന ലക്ഷണമുണ്ടല്ലോ?, ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മള്‍ മലയാളികള്‍ അടക്കം പറയുന്ന…