റെക്കോര്‍ഡ് വേഗം, എല്ലാം സേഫാക്കി, തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിലെ റൺവേ വീതി കൂട്ടൽ ആദ്യ ഘട്ടം പൂര്‍ത്തിയായി

തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ റൺവേ സ്ട്രിപ്പ് വീതി കൂട്ടുന്നതിന്റെ ആദ്യഘട്ടം പൂർത്തിയായി തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ റൺവേ സ്ട്രിപ്പ് വീതി…