1500കോടി വരുമാനമുള്ള ക്വാറി മേഖലയ്ക്ക് ഗവൺമെന്റിന്റെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും അനാസ്ഥ എന്തിനു ? SSQA

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.