15 വര്‍ഷത്തോളം പഴക്കമുളള എല്ലാ കേന്ദ്ര , സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ വാഹനങ്ങളും പൊളിച്ച് നീക്കും

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.