10 രാജ്യങ്ങളിലെ NRI കൾക്ക് ഇന്ത്യൻ നമ്പർ ഉപയോഗിക്കാതെതന്നെ യു പി ഐ വഴി പണമിടപാട്

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.