ഹൗസും ബോർഡിൽ സമീപം ഗവൺമെൻറ് പ്രസ്സ് റോഡിൽ അഗാധമായ ഒരു കുഴി രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കാൽനടയാത്രക്കാർ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇതുവഴി പോവുക ടൂവീലർ യാത്രക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പ്രധാന അറിയിപ്പ്

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.