സർക്കാർ ശമ്പളവും പറ്റി ജനങ്ങളെ പറ്റിച്ചു സമരത്തിന് ഇറങ്ങുന്ന ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.