സി.ഐ.റ്റി.യു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സെക്രട്ടറിയേറ്റിനു മുന്നിൽ 24 മണിക്കൂർ സമരതെരുവ്

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.