സിപിഐ ആര്യനാട് സംഘടിപ്പിച്ച പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ- വില്ലേജ് ഓഫീസ് മാർച്ചും പ്രതിഷേധ ധർണ്ണയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു..

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.