സമസ്തമേഖലയിലും മുന്നേറ്റം സാധ്യമാക്കുന്ന, കേരളത്തിൻ്റെ വ്യവസായക്കുതിപ്പിൽ വലിയ നേട്ടം സൃഷ്ടിക്കുന്ന, നാടിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെത്തന്നെ സ്വാദീനിക്കുന്ന വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖം തിരുവനന്തപുരം ആദ്യത്തെ കപ്പലിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഈ ചരിത്രമുഹൂർത്തം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒക്ടോബർ 15ന് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രിയും കേന്ദ്രഷിപ്പിങ്ങ് മന്ത്രിയുമുൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കെടുക്കും. പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് മന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ നടത്തിയ നേതൃപരമായ പ്രവർത്തത്തെ അഭിനന്ദിക്കാനും ഈ സന്ദർഭം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു.

Spread the love

കുതിക്കുന്ന കേരളത്തെ നയിക്കുന്ന പദ്ധതിയായിരിക്കും വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം. അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ കപ്പലിലൂടെയുടെ ഗതാഗതവും ചരക്ക് നീക്കവും വർധിച്ചുവരുന്ന കാലത്ത് ആഴമുള്ള കപ്പൽച്ചാലുള്ള വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം കേരളത്തിനുമുന്നിൽ തുറന്നിടുന്നത് അനന്തമായ സാധ്യതകളാണ്. സ്വപ്നം മാത്രമായിരുന്ന ആ സാധ്യതകൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി രാജ്യത്തിനും കേരളത്തിനും ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റം നാം കാണും.

Leave a Reply

Your email address will not be published.