സദ്ഗുരു മാതാ അമ്യതാനന്ദമയി അമ്മക്ക് പിറന്നാൾ ആശംസകൾ .

Spread the love

ദരിദ്രരെ നിസ്സ്വാർത്ഥമായി സേവിക്കുന്നതിലൂടെ ദൈവത്തെ പൂജിക്കുകയാണെന്നും, ദൈവം എല്ലാവരിലും ഉണ്ടെന്നും മാതാ അമൃതാനന്ദമയി ശിഷ്യരെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.