സംസ്ഥാനത്തു വൈദ്യുതി വർദ്ധനവ് ഉടൻ ഉണ്ടാകും

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.