വെട്ടുകാട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് സന്ദർശിച്ചു, ക്യാമ്പിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തോടും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോടും ആവശ്യപ്പെട്ടു.. സിപിഐ ജില്ലാ നേതാവ് മാങ്കോട് രാധാകൃഷ്ണൻ

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.