വിഴിഞ്ഞത്തേക്ക് റെക്കോർഡ് എണ്ണത്തിലാണ് ലോറികളിൽ കരിങ്കല്ല് ലോഡ് എത്തുന്നത്

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.