വിഴിഞ്ഞം മുഹിയ്യുദീൻ ദർഗാ ശരീഫിൽ ഉറൂസിന് കൊടി ഉയർന്നു.ഉറൂസ് ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തി ….

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.