വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പിനെ തുടര്‍ന്നാണ് സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത്.പ്രീ പ്രൈമറി അധ്യാപകരെയും..

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.