വട്ടപ്പാറ വേറ്റിനാട് ടാങ്കർ ലോറിയും ടിപ്പറും കൂട്ടിയിടിച്ചു അപകടം.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.