വടുവൊത്ത് മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലെ ആറാട്ട് ഉൽസവത്തിന് വ്യാഴാഴ്ച കൊടിയേറി

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.