ലോഞ്ചിങ് ചടങ്ങ് മൃഗസംരക്ഷണ ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി ജെ ജിഞ്ച റാണി നിർവഹിച്ചു..

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.