ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ യാചകൻ ജീവിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽകോടികളുടെ ആസ്തി.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.