റോഡിനു വേണ്ടി യാചിക്കുകയാണ് ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമേ കണ്ണു..

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.