റേഷൻ കടകളുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദ് ചെയ്തു

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.