റിയാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സാധനമാണോ അത് പൊളിഞ്ഞിരിക്കും.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.