റാഞ്ചിയിൽ മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൈരളി സ്കൂളിൽ സന്ദർശനം നടത്തി. നാലര പതിറ്റാണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുന്ന, മികവ് കൊണ്ട് മാതൃകയായ ഈ വിദ്യാലയത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും. റാഞ്ചിയിലെ മലയാളി സമൂഹവുമായി സംവദിക്കാൻ സാധിച്ചതിലും സന്തോഷം.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.