യൂറോപ്പ് സന്ദർശനത്തിനുശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.