യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഭീഷണി കയ്യിലിരിക്കട്ടെ തകർപ്പൻ പ്രസംഗവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി നവ കേരള സദസ്സ് വർക്കലയിൽ

Spread the love
https://www.youtube.com/live/Y_PtdfAr1PI?si=C6nDav28QPMRf_Xl

Leave a Reply

Your email address will not be published.