യൂണിയനുകളെ ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ച്‌ ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജു.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.