യുവതിയെ വഴിയിൽ തടഞ്ഞുനിർത്തി, കടന്നുപിടിച്ചു; പത്തനംതിട്ടയിൽ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.