മേജർ വെള്ളായണി ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെ കാളിയൂട്ട് മഹോത്സവം.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.