മുഖ്യമന്ത്രി ആകാശവാണിയാണ്. അഴിമതിയാരോപണങ്ങളിലും ചോദ്യങ്ങളിലുമൊന്നും മറുപടിയിയില്ല..

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.