മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വരവറിയിച്ച് പെരുമ്പറ വിളംബര ജാഥനടന്നു.വേറിട്ട പ്രതിഷേധവുമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.