മാസങ്ങളായി പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാത്ത ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാതെ അധികാരികൾ

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.