മാലിന്യം വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ പിടിവീഴും ഒരു വർഷം തടവും അര ലക്ഷം പിഴയും

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.