മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍.യുഡിഎഫ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വളഞ്ഞ്

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.