മാധ്യമ ഇടപെടൽ ഫലം കണ്ടു. പോലീസ് ഇറങ്ങി കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തി.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.