മന്ത്രിമാർ തകർപ്പൻ പ്രതികരണവുമായി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ

Spread the love
https://www.youtube.com/live/DJT_iIIvX_E?si=XDKxeWoTno8h7vWt

Leave a Reply

Your email address will not be published.