മദ്യലഹരിയിൽ മകനുമായി വാക്ക്തർക്കം ഉന്തും തള്ളലിനുമിടയിൽ വീണ് പരിക്കേറ്റ പിതാവ് മരിച്ചു

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.