മക്കയിലെ അപകടം ബിൻലാദൻ കമ്പനിക്ക്20 മില്യൺ റിയാൽ പിഴ

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.