ബസുകളില്‍ അഗ്നി സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങള്‍ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ആന്റണി രാജു.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.