ഫാക്ടറി തൊഴിലാളി കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ക്രട്ടേറിയറ്റ് മാർച്ചും പ്രതിഷേധ ധർണ്ണയും നടത്തി

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.