പ്ലാച്ചിമട ഊരുമൂപ്പന്മാരുടെയും ഊരാളൂകളുടെയും സെക്രട്ടറിയേറ്റ് സമരം

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.