പ്രശസ്ത സിനിമാതാരം കുണ്ടറ ജോണി അന്തരിച്ചു വി എം ടി വി ന്യൂസിന്റെ ആദരാഞ്ജലികൾ…..

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.