പ്രശസ്തവും അതി പുരാ തനവുമായ വട്ടിയൂർകാവ് നാഗരാജ ക്ഷേത്രത്തിലെ പുന പ്രതിഷ്ഠ മഹോത്സവം

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.