പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ഡൽഹിയിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.