പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഗുരുതര വീഴ്ചയുണ്ടായെന്നു പരാതിക്കാരി

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.