പുത്തരികണ്ടത്തു നടന്ന ഈദ് നമസ്കാരം.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.