പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട അഞ്ചുവയസ്സുകാരി കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് പാർലമെന്റിന് ചുറ്റും അലറി വിളിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പിതാവിന്റെ അവസ്ഥ……. ഓ ആലോചിക്കാൻ കൂടി വയ്യ എന്താണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് പറ്റിയത്………. 🙏

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.