പിണറായിയേയും വീണയെയും അടപടലം പൂട്ടി കേന്ദ്രം, ഇനി രക്ഷയില്ല.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.